Werken met de ondersteuningsroute ‘Eigen Weg’ (5800)

4 april 2017
/ /
in
/
Comments Closed

Werken met de ondersteuningsroute ‘Eigen Weg’ (5800)

Hersenletsel bij kinderen en jongeren heeft ingrijpende gevolgen, zowel voor degene die het krijgt als voor het gezin en diens omgeving. Vaak is iemand met hersenletsel blijvend aangewezen op hulp.

Eigen weg is een praktische en volledige ondersteuningsroute voor het opvoeden van kinderen en jongeren met hersenletsel. Het is gebaseerd op ‘Hooi op je Vork, het ondersteuningsmodel voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel.

De ondersteuningsroute voor kinderen en jongeren is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ouders en deskundigen op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel bij kinderen.
De werkwijze omvat vijf stappen, langs vijf stations op de routekaart. Bij elk station sta je met elkaar stil bij bepaalde vragen. Daarna vervolg je de route weer.

Werken met ‘Eigen Weg’ zorgt voor meer inzicht in wat het kind/de jongere nodig heeft en voor betere afstemming in het gezin en/of met hulpverleners. Er is meer begrip tussen alle betrokkenen en duidelijkheid over wie wat wil en hoe dit aan te pakken. Het bijhouden van ervaringen geeft inzicht in wat al of niet werkt. Door de flexibele opzet van de route is variatie in intensiteit naar eigen inzicht mogelijk.

Doelgroep
De training is bestemd voor de medewerkers die werken met kinderen of jongeren met niet-aangeboren hersenletsel  en hun gezin. De deelnemers beschikken over basiskennis van de gevolgen van hersenletsel voor het functioneren van hun cliënt.

Resultaat
- De deelnemer kan duidelijk krijgen wat het kind /de jongere nodig heeft en hoe dat het beste ondersteund kan worden;

- De deelnemer heeft vaardigheden om de afstemming en samenwerking in het gezin en/of met andere hulpverleners te verbeteren;
- De deelnemer is in staat de onderlinge communicatie te bevorderen en goede onderlinge afspraken te maken zodat de betrokkenen meer op één lijn zitten;
- De deelnemer is in staat het veranderingsproces in te zetten, te monitoren, te bespreken en te evalueren.

De training
In deze training komen de volgende onderdelen aan bod:

1) De gevolgen van hersenletsel tijdens de ontwikkeling van het kind;
2) De triade Kind-Ouder-Hulpverlener;
3) De routekaart Eigen Weg:
     - De vertaling van wens in plan van aanpak;
     - De beeldvorming van een kind met (niet-aangeboren) hersenletsel;
     - De samenhang vraag-mogelijkheden;
     - Het verandertraject.

Aan de hand van eigen casuïstiek zullen de diverse stations in de routekaart worden behandeld.

Boek
Tijdens de training word gebruik gemaakt van het boek ‘Eigen Weg’, auteurs: Patty van Belle en Judith Zadoks.

Praktische informatie

Duur 2 x 1 dagdeel
Voorbereiding +/- 1 uur 
Aantal deelnemers 8 - 12

Incompany

Code 5800
Datum & plaats in overleg
Lees meer

Onderwijsaanbod

13 maart 2017
/ /
in
/
Comments Closed

Onderwijsaanbod

Het onderwijsaanbod van AXON leertrajecten richt zich met name op de gevolgproblematiek van niet-aangeboren hersenletsel. Hoe ga je als professional met die problemen om?

In dit aanbod wordt als eerste stap uitgelegd hoe de hersenen werken, hoe hersenletsel kan ontstaan en wat er vervolgens mis kan gaan in de hersenen. Vanuit de kennis over de hersenen volgt dan een verdieping in de gevolgproblemen die erdoor kunnen ontstaan. Als derde stap is er een breed aanbod van scholing over de begeleiding van cliënten met deze problematiek.

Het onderwijsaanbod is opgebouwd uit diverse basiscursussen gericht op diverse beroepsgroepen.
Vervolgens hebben we diverse trainingen in gebruik van methodieken, omgaan met agressie, e.d.
Voor specifieke vraagstukken hebben we aparte workshops ontwikkeld.

Bij elke cursus, training of workshop geldt dat je eigen casuïstiek gebruikt wordt als uitgangspunt.

Vanuit deze kennis over de gevolgen van hersenletsel geeft AXON leertrajecten ook cursussen ten behoeve van de begeleiding van andere doelgroepen; gedragsproblemen, bijvoorbeeld, komen bij meerdere doelgroepen voor.

AXON Onderwijsaanbod

Digitaal onderwijs

Lees meer

Werken met het gezinssysteem bij hersenletsel

23 november 2020
/ /
in
/
Comments Closed

Werken met het gezinssysteem bij hersenletsel

Workshop
Geen mens is een solistisch wezen. Altijd, hoe dan ook, is er interactie met anderen. In die interactie wordt steeds opnieuw naar een nieuw evenwicht gezocht waar alle deelnemers zich optimaal bij voelen. Samenzijn met anderen, de interactie met anderen wordt danig op de proef gesteld als er sprake is van niet-aangeboren-hersenletsel. Zekerheden staan ter discussie, er ontstaan breuken en herdefiniëren van rollen, posities en verantwoordelijkheden zijn nodig. Bijstelling van individuele en gemeenschappelijke perspectieven is van groot belang. Een hersenletsel is geen individueel probleem!

In de systeemgerichte visie staat niet alleen de cliënt centraal maar ook de context waarbinnen hij functioneert.
In de systeemgerichte visie wordt uitgegaan van circulaire processen. Dit betekent dat een verandering bij één lid van de groep (systeem) een verandering teweeg brengt bij de andere leden van het systeem. Er is dus sprake van wederzijdse beïnvloeding.
Een systeem bestaat uit verschillende delen die samen een eenheid vormen, bijvoorbeeld een gezin met vader, moeder met één of meerdere kinderen. Het gaat hierbij niet alleen om één van de delen op zich of om het geheel maar om de verhoudingen onderling. Het systeem streeft gezamenlijk impliciete of expliciete doelen na, bijvoorbeeld: het opvoeden en verzorgen van kinderen. Daarnaast hebben (sub)systemen hun eigen normen, waarden, rollen, communicatiestijlen, dominante opvattingen en doelen, leerstijlen enzovoorts.

Voor het goed ondersteunen van de cliënt met hersenletsel en het gezin is het belangrijk de basisprincipes van het systeemgericht denken te kennen.

Doelgroep
De workshop is bestemd voor professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten/patiënten met hersenletsel. Je beschikt over basiskennis van de gevolgen van hersenletsel.

Resultaat
Je kent de uitgangspunten van de systeemtheorie

Je hebt inzicht in de wisselwerking tussen gezinsleden
Je kunt de effecten van hersenletsel op de gezinsleden analyseren en bespreekbaar maken
Je kunt met het gezin een afweging maken tussen draaglast, draagkracht en veerkracht.

De workshop
In de workshop wordt uitleg gegeven van de systeemtheorie, worden de belangrijkste systeemtherapeutische perspectieven en begrippen voor de praktijk van het werken met mensen met NAH behandeld.

Andere onderdelen zijn:
Ontwikkelingsfases van het gezin ten tijde van het ontstaan van het hersenletsel
De draagkracht, draaglast en veerkracht in het systeem
Veiligheid en agressie
Het vinden van een nieuw evenwicht in  het gezin

 

Praktische informatie

Duur 1 dag
Voorbereiding +/- 1 uur 
Aantal deelnemers 10 - 15

Incompany

Code 7300
Datum
26 november 2021
Plaats
Cursus en vergadercentrum
Domstad,
HU Koningsbergerstraat 9,
Utrecht
Prijs € 371,-
incl. lunch
Lees meer

Workshops voor Casemanagers Hersenletsel

16 januari 2020
/ /
in
/
Comments Closed

Workshops voor Casemanagers Hersenletsel

Casemanagement

 

 

 

 

 

 


Oplossingsgericht werken 

Bij “oplossingsgericht” denk je al snel aan het vinden van een oplossing voor de problemen van de cliënt, maar dat is deze manier van werken nu juist niet. De oplossingsgerichte professional laat zijn eigen ideeën over wat een goede oplossing zal zijn voor de cliënt los. Hij gaat met de cliënt in gesprek om te achterhalen welke hulpbronnen en oplossingen de cliënt zelf kan bedenken en inzetten. Oplossingsgericht werken is meer dan alleen een gesprekstechniek. Het is een methode, een houding en een visie die helpt om je werk makkelijker en leuker te maken.
Een paar uitgangspunten bij de methodiek zijn:

  • de cliënt is expert over zijn eigen leven,
  • een probleem is er nooit altijd,
  • het gaat niet om de klachten, maar wat mensen voor hun klachten in de plaats willen,
  • de oplossing heeft niet altijd iets te maken met de oorzaak van het probleem.

Wil je weten hoe je als casemanager met deze methodiek aan de slag kunt?
Schrijf je dan in voor de workshop.

Datum wordt nader bepaald
Docent Wouter de Boer, werkzaam als psycholoog in de GGZ.

Psychiatrische stoornissen en/of dreigend destructief gedrag bij hersenletsel

Een aantal mensen met hersenletsel vertoont dreigend destructief gedag of ontwikkelt psychiatrische verschijnselen, bijvoorbeeld angststoornissen, wanen, hallucinaties, stemmingsstoornissen zoals depressie of verschijnselen van een posttraumatische stresstoornis. Het is ook mogelijk dat iemand al psychiatrische problemen had en daarbij hersenletsel oploopt. Deze combinatie stelt betrokkenen voor ingewikkelde problemen.

Inzicht in deze dubbele problematiek en de manier waarop de diverse beschadigingen elkaar (mogelijk) beïnvloeden vormt de basis voor een effectieve behandeling en begeleiding. De ernst van de beschadigingen zal veelal uitzicht op herstel wegnemen, maar door de inrichting van de omgeving en de bejegening aan te passen, ontstaan vaak mogelijkheden om leefbare omstandigheden te creëren.
Wat zijn de belangrijke kenmerken van psychiatrische symptomen en behandelrichtingen.
Wat zijn de belangrijkste bejegenings-strategieën en de praktische uitwerking hiervan. Vanuit deze kennis kun je naasten informeren en begeleiding bieden.

Bij het samenstellen van het programma wordt rekening gehouden met eigen casuïstiek.

Loop jij in de praktijk aan tegen moeilijk verstaanbaar gedrag, schrijf je dan in voor de workshop.

Datum uitgesteld tot 2021 i.v.m. Corona (van 9.30 – 16.30 uur)
Docent Frank Wiendels, werkzaam bij Huize Padua als SPV-er
Locatie vergadercentrum Domstad te Utrecht

Werken met het gezinssysteem

In de systeemgerichte visie staat niet alleen de cliënt centraal maar ook de context waarbinnen hij functioneert. In de systeemgerichte visie wordt uitgegaan van circulaire processen. Dit betekent dat een verandering bij één lid van de groep (systeem) een verandering teweeg brengt bij de andere leden van het systeem. Er is dus sprake van wederzijdse beïnvloeding.
Een systeem bestaat uit verschillende delen die samen een eenheid vormen, bijvoorbeeld een gezin met vader, moeder met één of meerdere kinderen. Het gaat hierbij niet alleen om één van de delen op zich of om het geheel maar om de verhoudingen onderling. Het systeem streeft gezamenlijk impliciete of expliciete doelen na, bijvoorbeeld: het opvoeden en verzorgen van kinderen. Daarnaast hebben (sub)systemen hun eigen normen, waarden, rollen, communicatiestijlen, dominante opvattingen en doelen, leerstijlen enzovoorts.

Voor het goed ondersteunen van de cliënt met hersenletsel en het gezin is het belangrijk de basisprincipes van het systeemgericht denken te kennen.

Je kunt je vanaf nu inschrijven voor deze workshop.

Datum uitgesteld tot 2021 i.v.m. Corona
Docent Mitzy Barendregt, werkzaam als systeemtherapeut bij Still Open.
Locatie vergadercentrum Domstad te Utrecht

Ziekte-inzicht bij mensen met hersenletsel

Een gevolg van hersenletsel kan zijn dat een cliënt geen of beperkt ziekte-inzicht heeft. Ook al geeft de omgeving aan dat de persoon ondersteuning behoeft, toch wil dat niet zeggen dat hij dat zelf ook zo ervaart. De mate van inzicht in de eigen mogelijkheden en beperkingen is daarin een belangrijke factor. Als de cliënt wel een hulpvraag heeft, kan deze variëren van vaag tot duidelijk.

In deze workshop leer je de voorbijganger (ervaart geen probleem en heeft geen hulpvraag) te onderscheiden van de zoeker (ervaart een probleem, de hulpvraag is vaag en algemeen) en te onderscheiden van de klant (ervaart een probleem en heeft een hulpvraag). Hierbij maakt je gebruik van een diagnostisch instrument SADL-3. Daarnaast leer je wat jij als hulpverlener kunt doen als er sprake is van geen of beperkt ziekte-inzicht. Het betrekken van de omgeving kan daar een onderdeel van zijn.

Je kunt je vanaf nu inschrijven voor deze workshop.

Datum wordt nader bepaald
Docent Arno Prinsen, werkzaam als zelfstandig docent en adviseur

Praktische informatie

Duur 1 dag
Voorbereiding +/- 1 uur 
Aantal deelnemers 10 - 15

Data, locatie en kosten

Oplossingsgericht werken
Datum wordt nog nader bepaald (van 9.30 – 16.30 uur)
Locatie n.n.b.
Kosten  € 371,-p.p.  inclusief koffie/thee en lunch

Psychiatrische stoornissen
Datum wordt nog nader bepaald (uitgesteld i.v.m. corona) van 9.30 – 16.30 uur
Locatie vergadercentrum Domstad te Utrecht
Kosten  € 371,-p.p.  incl. koffie, thee en lunch

Werken met het gezinssysteem
Datum wordt nog nader bepaald (uitgesteld i.v.m. corona) van 9.30 – 16.30 uur
Locatie vergadercentrum Domstad te Utrecht
Kosten € 371,- p.p. incl. koffie, thee en lunch

Ziekte-inzicht
Datum wordt nog nader bepaald (van 9.30 - 16.30 uur)
Locatie n.n.b.
Kosten 366,- p.p. incl. koffie, thee en lunch

Lees meer

Opleiding Gespecialiseerde Verpleegkundige NAH

11 december 2019
/ /
in
/
Comments Closed

Gespecialiseerde verpleegkundige NAH

Inleiding

Als gevolg van hersenletsel kunnen allerlei veranderingen op cognitief, emotioneel,gedragsmatig en sociaal gebied ontstaan.
Deze veranderingen beïnvloeden de dagelijkse leef- en leersituatie mensen met hersenletsel of maken dat zij aangewezen zijn op een woonvoorziening en specifieke dagbesteding. De gevolgen van hersenletsel zijn vaak zo complex, dat voor elke patiënt een specifieke, individuele aanpak noodzakelijk is. Als verpleegkundige beschik je al over de nodige basisvaardigheden en kennis op het gebied van verpleging en verzorging, maar bij deze doelgroep is inzicht vereist in de specifieke gevolgen van hersenletsel om een goed zorgplan op te stellen.
In zowel de intramurale zorg, zoals verpleeghuizen, maar ook in de ambulante zorg is behoefte aan een specialistische opleiding van verpleegkundigen over de gevolgproblematiek van hersenletsel.
In overleg tussen het werkveld, in het bijzonder WZH Nieuw Berkendael en de opleidingsinstituten AXON leertrajecten en Stichting ITON is hiertoe een gespecialiseerde opleiding ontwikkeld op POST HBO-niveau (niveau 5/6).

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor afgestudeerde HBO verpleegkundigen in de zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel met enige praktijkervaring. Zij zijn minimaal een half jaar werkzaam in ziekenhuiszorg, revalidatie, de intramurale zorg of in de ambulante dienstverlening.

Resultaat

De gespecialiseerde verpleegkundige NAH is in staat de regie te nemen in het opstellen en uitvoeren van een passend zorgplan, rekening houdend met alle (zowel directe als indirecte) gevolgen van het hersenletsel. Door afstemming met de diverse disciplines in het begeleidingsteam en met de uitvoerend verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders komt de gespecialiseerde verpleegkundige tot een adequaat zorgplan.

Het programma
Module 1: Neurowetenschappelijke achtergronden van de neurorevalidatie

Neurofilosofie
Analyse van het probleem: de empirische cyclus als systematische aanpak. Overzicht van opvattingen over het zenuwstelsel die voor de klinische praktijk bruikbaar zijn: reflexmodel, hiërarchisch model, sensomotorisch (perceptie-actie-)model.

Functielokalisatie in de hersenen en hemisfeerspecialisatie: neurale “ensembles” vs centra. Beeldvormende technieken. Consequenties van de nieuwe inzichten voor de gevolgen van hersenbeschadiging. Nadruk ligt op het verband tussen theorie en praktijk.

Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie
Bouwstenen van het zenuwstelsel (neuronen en synapsen). Ontwikkeling zenuwstelsel. Ligging en terminologie van de belangrijkste structuren in de hersenen. Praktische oefeningen aan de hand van hersenmodellen. Doel is vertrouwd te raken met neurowetenschappelijke termen.

Relatie tussen neuroanatomie met de op dag 1 besproken modellen.

Oorzaken en gevolgen van hersenbeschadiging: een overzicht
Oorzaken van hersenbeschadigingen. Algemene concepten m.b.t. gevolgen van hersenbeschadiging; regels m.b.t. neurologische diagnostiek.

Neurologische, neuropsychologische en psychologische veranderingen/symptomen (primaire, secundaire en tertiaire schors). Linker- en rechterhemisfeer-symptomen.
De manifestatie van stoornissen in het dagelijks leven.

Co-morbiditeit
Bijkomende ziektebeelden en specifiek verslaving bij hersenletsel en specifiek psychiatrische stoornissen of Dreigend Destructief Gedrag

Module 2: Veranderingen/stoornissen van cognitie en gedrag na hersenbeschadiging
Neuropsychologie
De afasieën, benaderd volgens het klassieke syndroom-model en volgens het recente denkmodel van Ellis en Young.
Neglect: de vele uiteenlopende vormen en varianten, met praktische voorbeelden.
De apraxieën (stoornissen van het handelen), problemen rond definitie en differentiaal-diagnostiek.
De agnosieën (stoornissen van de herkenning). Indelingen van de agnosieën.  Benadrukt wordt dat deze stoornissen goed uitgelegd worden aan patiënt en familie. Hierbij is aandacht voor de vertaling van de diverse stoornissen naar gedragsuitingen.
Analyse van gedrags- en stemmingsverandering na hersenletsel volgens Goldstein. Operante gedragscirkel. Speciale bespreking van: frontaal/dysexecutieve syndroom en noso-agnosie (beperkt geheugen- en geheugenstoornissen).
Bespreking van de belangrijkste indelingen van het geheugen en hun neurale verankering. Geheugenstoornissen (amnesie) na hersentrauma (retro- en anterograad).

Observatie, evaluatie en probleemanalyse
Observeren van een CVA-patiënt met o.a. neuropsychologische stoornissen (video “Ik zie niet waar ik voel”).
Functionele evaluatie van de CVA-patiënt (tests en schalen): waarom klinimetrie? Oriënterend Neuropsychologisch Onderzoek (ONO).
Presentatie en plenaire discussie naar aanleiding van eigen ingebrachte casus: probleemanalyse, dwz het rechterdeel van de empirische cyclus.

Module 3: Interventie: Biologische en leertheoretische fundamenten van de neurorevalidatie
Biologische fundamenten
Recente inzichten m.b.t. plasticiteit van het zenuwstelsel op micro- en macroniveau. Relatie tussen plasticiteit, leren en revalidatie. Habituatie en sensitisatie. Klassieke en operante conditionering. Cross-modale plasticiteit. Beïnvloeding van plasticiteit?
Herstel na hersenletsel: feit of fictie? Herstelmechanismen na hersenbeschadiging, met praktische consequenties. Relatie tussen vormen van therapie/training en deze herstelmechanismen.
Revalidatie als leerproces en de praktische consequenties daarvan. Resumé principes van leren en geheugen. Theorieën over het leren van motorische vaardigheden: engram (perceptuele) theorie, schematheorie, ecologische theorie, met praktische patiëntvoorbeelden.
Cognitieve gedragsmodificatie, o.a. vormen van reinforcement, die ook door paramedici en verpleegkundigen kunnen worden ingezet. Belang van uitleg (educatie).

Principes en methoden
Enkele interventiemethodes, o.a.: chaining, imitatieleren, verbale zelfsturing, foutloos leren. Nadruk: welke strategie bij wie, wanneer en waarom?
De principes van mental practice, dubbeltaken en sensorische compensaties worden besproken.

Intensieve neurostimulatie bij langetermijn bewustzijnsstoornissen
- Visie op neurostimulatie
- Uitgangspunten
- Methodieken

Module 4: Synthese: de patiënt centraal
Stoornisgerichte behandelingen
Stoornisgerichte aanpak, een overzicht: kritische overwegingen, voor- en nadelen. Uitwerking voor diverse stoornissen: parese, hemianopsie, sensibiliteitsstoornissen, neglect, apraxie en agnosie.
Aandachtstoornissen, geheugenstoornissen, beperkt ziekte-inzicht (noso-agnosie) en executieve stoornissen.

Praktijkvoorbeelden
Plenaire bespreking voorbeeldcasussen en eigen casuïstiek

Patiëntgerichte behandeling
Aanzet tot het formuleren van een interdisciplinair behandelplan. Het gaat hierbij dus ook en vooral om het linkerdeel van de empirische cyclus (interventiehypothese, uitvoering behandeling en evaluatie).

Module 5: De patiënt in relatie tot zijn omgeving
Ziekte inzicht
Ziekte inzicht (bij zowel de patiënt als zijn omgeving)
Begeleidingsmethodieken

Rouw en verliesverwerking
Rouw en verliesverwerking

De omgeving van de cliënt
Samenwerken met de partner en andere familieleden
- afstemming van behandeling
- inzet van familie en vrienden als onderdeel van de behandeling
Arbeidsperspectief – arbeids(re)integratie
Herstel of herontwikkeling van het sociale netwerk

Omvang van de opleiding:
Verspreid over een lesjaar wordt elke 14 dagen een dag cursus gegeven. Daarnaast loopt de student stage bij  ofwel Nieuw Berkendaal of een passende organisatie in de omgeving, waarbij persoonlijke ondersteuning wordt geboden door een praktijkopleider.

Certificaat en accreditatie
Als je de opleiding succesvol hebt afgesloten, ontvang je het Certificaat Gespecialiseerde Verpleegkundige NAH van het Nederlands Centrum Hersenletsel. De opleiding wordt geaccrediteerd door V&VN.

Literatuur:

Tijdens de opleiding worden diverse readers verstrekt of literatuuradviezen gegeven.

Praktische informatie

Duur 20 dagen
Voorbereiding +/- 2 uur per lesdag
Aantal deelnemers  15
De opleiding start
in januar1 2023.
Locatie:
Nader te bepalen
Kosten per deelnemer zijn
€ 3700,- excl. literatuur
let op: vaak zijn voor dit soort opleidingen subsidies beschikbaar. Vraag na in uw organisatie.
Lees meer

Professioneel omgaan met emotionele veranderingen

5 april 2017
/ /
in
/
Comments Closed

Professioneel omgaan met emotionele veranderingen

Workshop emotionele veranderingen na hersenletsel
Het kunnen beheersen van emoties is van fundamenteel belang voor adequaat gedrag, sociale contacten en voor wat doorgaans 'verstandige beslissingen' worden genoemd.

Emotionele veranderingen na hersenletsel komen vaak voor en in allerlei variaties. De gevolgen zijn vaak ingrijpend en leiden in het dagelijks leven nogal eens tot kwalificaties als bot, kortzichtig, egoïstisch, hardleers en gevoelloos, trekken waar cliënten meestal in hoge mate verantwoordelijk voor worden gehouden. 

Inzichten in de werkelijke aard van emotionele veranderingen na hersenletsel en de reikwijdte hiervan zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Voor de praktijk zijn deze inzichten van groot belang. Adequate begeleiding van cliënten en van hun directe omgeving vraagt inzicht in de verschijningsvormen van emotionele veranderingen en de gevolgen voor het dagelijks leven.

Doelgroep
De workshop is bedoeld voor professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten bij wie emotionele veranderingen na hersenletsel een rol spelen. Je bent werkzaam in de gehandicaptenzorg, thuiszorg, revalidatie, verpleeghuis, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuis of bij een MEE-organisatie. Je hebt een beroepsopleiding gevolgd op middelbaar niveau of hoger. Je beschikt over basiskennis van de gevolgen van hersenletsel.

Resultaat
Je hebt inzicht in de meest voorkomende emotionele veranderingen na hersenletsel en de gevolgen hiervan in het dagelijks leven.Je kunt onderscheiden welk soort emoties intact zijn en welke emoties zijn verminderd of zelfs weggevallen. Je kunt je bejegening en begeleiding hierop afstemmen en de cliënt en diens directe omgeving effectief over emotionele veranderingen informeren en adviseren.

De workshop
Naast informatie in de vorm van minicollege staat interactieve deelname centraal. Er is volop ruimte voor bespreking van relevante casuïstiek. Je scherpt je waarneming, professionele attitude en interventies. 

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Het emotionele brein;
- Het emotionele lichaam;
- Geen gevoel - ook geen emotie?
- Primaire en secundaire (sociale) emoties;
- Emotionele vervlakking en dagelijks leven;
- De hersenkundige achtergronden van bijvoorbeeld gebrek aan empathie, egocentrisme,
'eigenwijsheid', 'hardleersheid', 'botheid', 'kortzichtigheid' en vergaande meegaandheid;

- Omgangsadviezen.

Praktische informatie

Duur 1 dag
Aantal deelnemers 10 - 15

Incompany

Code 8800
Datum & plaats in overleg
Lees meer

Ziekte-inzicht bij mensen met hersenletsel

5 april 2017
/ /
in
/
Comments Closed

Ziekte-inzicht bij mensen met hersenletsel

“je bent pas klant als je iets gaat kopen”; “Je bent pas cliënt als je een hulpvraag hebt”.
Een gevolg van hersenletsel kan zijn dat een cliënt geen of beperkt ziekte-inzicht heeft. Ook al geeft de omgeving aan dat de persoon ondersteuning behoeft, toch wil dat niet zeggen dat hij dat zelf ook zo ervaart. De mate van inzicht in de eigen mogelijkheden en beperkingen is daarin een belangrijke factor. Als de cliënt wel en hulpvraag heeft, kan deze variëren van vaag tot duidelijk.
Hoe ga je om met cliënten die zelf geen hulpvraag hebben. Hoe maak je hem bewust van zijn situatie en de daaruit voortvloeiende problemen. Hoe kan de omgeving hierin een rol spelen.

Doelgroep
De workshop is bestemd voor professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten met hersenletsel die geen of beperkt ziekte-inzicht hebben. Je bent werkzaam in de gehandicaptenzorg, thuiszorg, revalidatie, verpleeghuis, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuis of bij een MEE-organisatie. Je beschikt over de basiskennis van de gevolgproblemen van (niet-aangeboren) hersenletsel.

Resultaat
Je kunt verschillende typen cliënten onderscheiden en je interventies hierop afstemmen. Je hebt handvatten gekregen om de cliënt van voorbijganger naar zoeker te begeleiden, van zoeker naar klant.

De workshop
Je oefent in het herkennen van verschillende typen cliënten. Ook oefen je in het toepassen van bijbehorende interventies.

Literatuur:

Ga toch weg!Ga toch weg!

Arno Prinsen • Breindok, 2019

Het boek ‘Ga toch weg!‘, geschreven door Arno Prinsen, is een vervolg op het boek ‘Heb ik een probleem dan?’ waarin drie typen cliënten werden beschreven; de voorbijganger, de zoeker en de klant, ieder met een andere mate van ziekte-inzicht. Als je als hulpverlener hierbij aansluit, dan heeft de behandeling en/of begeleiding meer effect. Maar hoe doe je dat? Dit boek geeft antwoord op die vraag.
Arno Prinsen ontwikkelde samen met Maastricht University het instrument SADL-3, waarmee je een inschatting kunt maken van de mate van ziekte-inzicht van de cliënt met hersenletsel. In ‘Ga toch weg!‘ legt hij bovendien uit hoe je verschillende typen cliënten kunt benaderen, zodat je zo goed mogelijk bij hen aansluit.

De lezer krijgt praktische tips en interventies aangereikt, zoals gevoelsreflecties, het ABC-schema, doelkaarten en gedragssuggesties.

Praktische informatie

Duur 1 dag
Aantal deelnemers 10 - 15

Incompany

Code 8900
Datum & plaats in overleg

Open inschrijving

Code       8901
Datum  nader te bepalen in 2021
Duur      1 hele dag
Prijs       € 371,-
(inclusief documentatie en
catering)
Locatie Utrecht

Formulieren SADL-3

Hieronder vind je het SADL-3 formulier,  de handleiding en het formulier in PDF.

SADL-3

Handleiding

PDF-scoreformulier

 

 

Lees meer

Klachtenregeling

14 maart 2017
/ /
in
/
Comments Closed

Klachtenregeling AXON leertrajecten

Artikel 1          Definities

In de onderhavige klachtenregeling wordt verstaan onder:

a.         Klacht: elke uiting van ongenoegen over de dienstverlening en/of beslissingen van AXON leertrajecten, bijvoorbeeld over de scholingsactiviteit zelf, het functioneren van een docent of het functioneren van een medewerker van AXON leertrajecten in die hoedanigheid, door of namens Klager schriftelijk kenbaar gemaakt aan AXON leertrajecten conform artikel 3 van deze klachtenregeling.

b.         Opdrachtgever c.q. Klager: de bij de scholingsactiviteit betrokken partij of diens vertegenwoordiger die een Klacht indient.

c.          Klachtenbehandelaar: de door de directie van AXON leertrajecten aangewezen persoon, die belast is met de behandeling van een Klacht.

d.         Scholingsactiviteit: elke cursus, training en/of workshop die namens AXON leertrajecten door een docent bij de opdrachtgever wordt uitgevoerd.

e.         Docent: de persoon die in opdracht van AXON leertrajecten de scholing uitvoert. NB: Elke docent die een opdracht uitvoert van AXON leertrajecten doet dat onder eigen verantwoordelijkheid. Dit neemt niet weg dat AXON leertrajecten zich verantwoordelijk voelt voor het op juiste wijze afhandelen van klachten die (indirect) te maken hebben met de dienstverlening van AXON leertrajecten.

Artikel 2          Doel en toepasselijkheid van de klachtenregeling

2.1       Het doel van deze klachtenregeling is het op een laagdrempelige wijze oplossen van klachten.

2.2       Deze klachtenregeling is van toepassing op alle overeenkomsten tussen AXON leertrajecten  en de (rechts)persoon die haar opdracht heeft gegeven tot de organisatie van een scholingsactiviteit.

Artikel 3          Procedure

3.1       Indien er zich tijdens een scholingsactiviteit iets voordoet dat niet in overeenstemming is met de verwachtingen van de Opdrachtgever, of in het geval dat er een meningsverschil of geschil met de docent of een medewerker van AXON leertrajecten ontstaat, dient Opdrachtgever onverwijld in overleg te treden met de betreffende betrokken persoon/personen om onderling tot een oplossing te komen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de inhoud van de scholingsactiviteit of de wijze waarop deze wordt aangeboden.

3.2       Indien onderling niet tot een bevredigende oplossing kan worden gekomen, dan kan Opdrachtgever zich wenden tot de directie van AXON leertrajecten met zijn of haar Klacht.

3.3       Een Klacht wordt alleen in behandeling genomen indien deze schriftelijk is ingediend bij de directie van AXON leertrajecten binnen zes maanden na beëindiging van de Scholingsactiviteit waarop de Klacht betrekking heeft.

3.4       Klager doet daarbij in elk geval opgave van:

            - Zijn naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
            - De cursuscode van de scholingsactiviteit;
            - Een nauwkeurige omschrijving van de Klacht.

3.5       De directie legt de datum van ontvangst van de Klacht van Klager vast en stuurt binnen
een week een ontvangstbevestiging naar Klager.

3.6       De behandeling van de Klacht geschiedt in beginsel door de directie, mits deze niet bij de gebeurtenis betrokken is geweest. Hierin kan zij zich laten bijstaan door een derde.

3.7       De directie kan zo nodig nader onderzoek naar de gebeurtenis instellen.

3.8       Eventuele betrokkenen worden ingelicht en zo nodig om een schriftelijke reactie gevraagd.

3.9       De Klachtenbehandelaar probeert naar aanleiding van de Klacht een bevredigende uitkomst voor alle partijen te bewerkstellingen en komt binnen 4 weken na ontvangst van de Klacht tot haar oordeel. Dit oordeel zal in de vorm van een afschrift aan alle betrokken partijen worden gestuurd.

3.10      Verlenging van de in artikel 3.9 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal 4 weken. Indien verlenging noodzakelijk is, maakt de klachtenbehandelaar dit schriftelijk kenbaar aan Klager en eventuele overige betrokken partijen.

3.11      Indien bovenstaande niet leidt tot een voor Klager bevredigende oplossing, dan is er een beroepsmogelijkheid bij een externe onafhankelijke derde, te weten Vendl Opleiden & Ontwikkelen.

3.11b    Vendl vormt een klachtencommissie. Wanneer de commissie de klacht heeft ontvangen, neemt zij binnen twee weken een besluit over de ontvankelijkheid van de klacht. Dat wil zeggen: of de klacht door de commissie beoordeeld kan worden. Voorwaarde is dat het incident niet langer dan  1 jaar geleden plaatsgevonden heeft. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Uitwisseling van feiten en informatie
Wanneer de commissie besluit de klacht te behandelen, neemt zij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken contact op met de aangeklaagde om hem op de hoogte te stellen van de klacht. De aangeklaagde heeft vanaf die datum twee weken de tijd om een verweerschrift bij de commissie in te dienen. De klager krijgt een afschrift van dit verweerschrift. Zo heeft iedereen dezelfde informatie. Uiteraard is iedereen verplicht vertrouwelijk met alle informatie om te gaan.

Hoorzittingen
Naast de klacht en het verweerschrift heeft de commissie meer informatie nodig om een goed oordeel te kunnen vellen. Daarom spreekt (“hoort”) zij met de betrokken partijen en eventuele getuigen. Het gaat dan vooral om het verzamelen van de feiten. Het horen van partijen gebeurt afzonderlijk (dus klager en aangeklaagde en getuigen apart). De hoorzittingen zijn niet openbaar. Iedereen is verplicht aan de hoorzittingen mee te werken.

3.12      Het oordeel van de in artikel 3.11 genoemde externe onafhankelijke derde is bindend.

3.13      AXON leertrajecten neemt de kosten van de klachtenbehandelaar voor zijn rekening. Kosten die Klager zelf maakt zijn voor eigen rekening.

3.14      In geval de uitkomst van deze regeling niet tot een bevredigend antwoord voor Klager leidt, staat het hem vrij om via de rechter een procedure tegen AXON leertrajecten of de docent te starten.

Artikel 4          Slotbepalingen

4.1       Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

4.2       Elke Klacht wordt geregistreerd en gedurende een periode van in ieder geval 2 jaar na beëindiging van de klachtbehandeling bewaard indien het gaat om tot de persoon herleidbare gegevens en maximaal 5 jaar indien te voorzien valt dat er nog op de Klacht teruggekomen zal worden.

AXON leertrajecten B.V.
Parkweg 126
6511 BM Nijmegen
KvK 34254464
Versie: 2 juni 2014

Lees meer

Algemene Voorwaarden

14 maart 2017
/ /
in
/
Comments Closed

Algemene Voorwaarden AXON leertrajecten

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 34254464 

Artikel 1 Begrippen
1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan AXON leertrajecten B.V., gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
2. Onder opdrachtgever wordt verstaan de persoon, de onderneming of de instelling waarmee opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten tot het houden van een cursus, opleiding,
     training, intervisie, workshop en andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen ‘cursus’.
3. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
    - cursusmaterialen: alle systemen, modellen, schema's, programma's, documentatie, werkinstructies enzovoorts op informatiedragers, die in verband met de uitvoering van de cursus
      door opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld;
    - hulpmiddelen: alle middelen die noodzakelijk zijn om de cursus naar behoren te kunnen uitvoeren, zoals videoapparatuur, overheadprojector, beamer, flap-over, white board of
       computers;
    - cursus met open inschrijving: cursus die toegankelijk is voor ieder die behoort tot de doelgroep van de cursus; de cursus wordt op een locatie gegeven die door opdrachtnemer is
       aangewezen;
    - cursus met gesloten inschrijving of incompany cursus: cursus die, eventueel op maat gemaakt voor een instelling of onderneming, uitsluitend toegankelijk is voor medewerkers van die
       instelling of onderneming voor zover de medewerkers behoren tot de doelgroep van de cursus; de cursus wordt op een locatie gegeven die door de betreffende instelling of
       onderneming wordt aangewezen;
    - werkruimte: alle ruimten die noodzakelijk zijn om de cursus naar behoren te kunnen uitvoeren, zoals cursuslokaal of overlegruimte;
    - annuleren: het beëindigen van de opdracht voor een cursus of verplaatsen van een of meer datums van een cursus.

Artikel 2 Reactietermijn
1. De reactietermijn op vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs bedraagt 14 dagen.
2. Als het correspondentie betreft die een langere verwerkingstermijn behoeft, ontvangt de afzender een bericht van ontvangst met daarbij een indicatie van het moment waarop een
    volledig antwoord te verwachten is.

Artikel 3 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.
3. Algemene inkoopvoorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. Bij een cursus met open inschrijving komt de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand door ondertekening door opdrachtgever van het daartoe bestemde
    inschrijf- of aanmeldingsformulier en door schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van de inschrijving of aanmelding.
2. Bij een incompany cursus komt de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand door schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de offerte die door
     opdrachtnemer aan opdrachtgever    is uitgebracht en ondertekend.

Artikel 5 Annulering van een cursus met open inschrijving en vervanging
1. Opdrachtgever voor een cursus met open inschrijving heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren per aangetekend verzonden brief.
2. De opdrachtgever is gerechtigd de cursus binnen 14 dagen na aanmelding, zonder boete en zonder opgave van redenen te annuleren.
3. Annulering van een cursus met open inschrijving door opdrachtgever kan tot zes weken voor aanvang van de eerste cursusdag tegen administratiekosten á 50 Euro geschieden.
4. Bij annulering van een cursus met open inschrijving door opdrachtgever tussen zes en vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag is opdrachtgever verplicht 50% van de
     cursusprijs te vergoeden.
5. Bij annulering van een cursus met open inschrijving door opdrachtgever binnen vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag is opdrachtgever verplicht 100% van de cursusprijs
     te vergoeden.
6. In geval opdrachtgever na aanvang van de cursus met open inschrijving de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft opdrachtgever geen recht
     op enige terugbetaling.
7. Opdrachtgever kan in zijn plaats in overleg met opdrachtnemer een andere persoon aan de cursus laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering aan
    opdrachtnemer wordt medegedeeld  en de vervanger behoort tot de doelgroep van de cursus.
8. Vervanging na de start van de cursus is niet toegestaan.
9. Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen een cursus met open inschrijving te annuleren, in welk geval opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige
    door deze aan   opdrachtnemer betaalde bedrag.

Artikel 6 Annulering van een incompany cursus
1. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer in het kader van bijvoorbeeld een jaarplanning over een langere termijn afspraken hebben gemaakt over het houden van cursussen en de data
    waarop deze plaats vinden,  kan opdrachtgever indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven, tot annulering van de cursus overgaan, mits dit tijdig, doch minimaal zes weken
    voorafgaand aan de datum waarop de cursus zou plaatsvinden, schriftelijk aan opdrachtnemer wordt medegedeeld.
2. In geval opdrachtgever tot annulering van de cursus is overgegaan, is deze in ieder geval verplicht de door opdrachtnemer voor de uitvoering van de cursus vervaardigde of aangeschafte
    materialen over te nemen en te betalen.
3. Opdrachtgever zal in geval van de beschreven annulering minimaal een schadeloosstelling verschuldigd zijn ter grootte van een derde van het bedrag van de overeengekomen prijs.
     Daarnaast is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering.
4. Onverminderd het vermelde in het voorgaande lid behoudt opdrachtnemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te
     vorderen.

Artikel 7 Auteursrecht
1. Het auteurs- en publicatierecht op alsmede de eigendom van de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde cursusmaterialen, rapporten, voorstellen en andere bescheiden die
    voortkomen uit de    werkzaamheden van opdrachtnemer berust uitsluitend bij opdrachtnemer.
2. Verveelvoudigen, openbaar maken of ter beschikking stellen aan derden van de cursusmaterialen, rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden
     van opdrachtnemer, is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
3. Opdrachtgever is niet gerechtigd diensten en producten van opdrachtnemer met dezelfde of vergelijkbare inhoud aan derden aan te bieden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke
     toestemming van opdrachtnemer.
4. Voor zover opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever een specifiek product ontwikkelt, geldt dat het auteursrecht in beginsel bij opdrachtnemer berust, tenzij hierover
     voorafgaande aan de totstandkoming    van de overeenkomst afwijkende afspraken zijn gemaakt.
5. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van 5.000 Euro onverminderd het recht van opdrachtnemer aanspraak te
     maken op volledige  schadevergoeding. Indien er in strijd met deze bepaling toch gebruik wordt gemaakt van bedoelde cursusmaterialen is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor
     de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade.

Artikel 8 Hulpmiddelen, materialen en werkruimten
1. Indien de uitvoering van de cursus bij opdrachtgever plaatsvindt, zal opdrachtgever de voor de uitvoering van de cursus benodigde hulpmiddelen en werkruimten kosteloos
    ter beschikking stellen.
    Opdrachtnemer en opdrachtgever maken duidelijke afspraken over hulpmiddelen en werkruimten die door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking dienen te worden gesteld.
2. Het dient opdrachtnemer te allen tijde mogelijk te zijn de door hem te gebruiken werkruimte te betreden. De werkruimte zal tijdens de activiteiten uitsluitend aan opdrachtnemer ter
     beschikking worden gesteld  en zo veel mogelijk afsluitbaar zijn zodat cursusmaterialen, hulpmiddelen en dergelijke opgeborgen kunnen worden in een afsluitbare ruimte. Indien de
     werkruimte niet afsluitbaar is, dient opdrachtgever    op  verzoek van opdrachtnemer zorg te dragen voor een nabijgelegen afsluitbare ruimte voor het bewaren van cursusmaterialen
     en hulpmiddelen.
3. Indien opdrachtgever, ondanks de afspraken die daarover met opdrachtnemer zijn gemaakt, verzuimt de benodigde hulpmiddelen en werkruimten aan opdrachtnemer ter beschikking
     te stellen, is opdrachtgever  verantwoordelijk indien de geplande werkzaamheden als gevolg van het ontbreken van hulpmiddelen en/of werkruimten geen doorgang kunnen vinden.
     De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9 Overmacht
1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer tot uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn
    beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever.
2. Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan opdrachtnemer. Hieronder zijn
     onder andere begrepen gehele   of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen handelend namens of vanwege
     opdrachtnemer, brand, binnenlandse onlusten, stremmingen in vervoer, storingen aan en verlies van niet vervangbare apparatuur of hulpmiddelen.
3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer
    gerechtigd het reeds    door hem gepresteerde dan wel te presteren deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke
    overeenkomst.
4. Indien in de overeenkomst de naam van een medewerker is opgenomen, is opdrachtnemer gerechtigd een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) uit te laten
     voeren, indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10 Ontbinding van de overeenkomst
1. De vordering van opdrachtnemer op opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
    - indien opdrachtnemer, na het sluiten van de overeenkomst, omstandigheden ter kennis komen die opdrachtnemer gerede twijfel geven dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen
       zal voldoen;
    - indien opdrachtnemer opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de in lid 1 genoemde situaties is opdrachtnemer bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan,
    een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Prijzen
1. Overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende tarieven en/of verkoopprijzen. Opdrachtnemer behoudt zich, met in achtneming van het
    tweede lid, het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen, indien na het sluiten van de overeenkomst de kosten, lonen, belastingen, materialen, tarieven en dergelijke verhogingen
    ondergaan.
2. Indien opdrachtnemer de prijzen tussentijds wijzigt als gevolg van verhogingen als vermeld in het voorgaande lid, waardoor de te berekenen totale kosten met meer dan 5% stijgen,
    heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Artikel 8 lid 3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12 Betaling
1. In de overeenkomst wordt bepaald of de betaling ineens geschiedt dan wel in termijnen zal worden voldaan.
2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De betaling door opdrachtgever dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan op de bankrekening van opdrachtnemer. Elke factuur wordt als een aparte vordering
    beschouwd. Na verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt
    kan opdrachtnemer de wettelijke interest van opdrachtgever vorderen.
4. Eventuele incassokosten, die opdrachtnemer moet maken na het verstrijken van de betalingstermijn, zijn voor rekening van opdrachtgever. Zowel de binnen- als buitengerechtelijke
     kosten kunnen op opdrachtgever verhaald worden.

Artikel 13 Geheimhouding
1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is opdrachtnemer, dan wel de door ingezette medewerkers, verplicht tot geheimhouding tegenover
    derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
2. Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld
     aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een civiele- of
     strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke
     toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, niet aan derden openbaren.
4. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
5. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in lid 1 en 2, is opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van
     opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van opdrachtnemer.
6. Opdrachtgevers, deelnemers aan cursussen en andere betrokkenen bij Opdrachtnemer hebben te allen tijde recht op inzage in de over hem of haar vastgelegde gegevens en het recht
     deze te (doen) wijzigen dan wel te verwijderen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
2. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover
     de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. In geen geval zal de
     schadevergoeding meer bedragen dan 10.000 Euro.
4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten en schade door bedrijfsstagnatie.
5. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn
    verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
    Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
    Geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zullen in eerste instantie volgens de klachtenregeling middels een onafhankelijke klachtenprocedure worden behandeld.
    Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen
    aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

AXON leertrajecten B.V.
Parkweg 126
6511 BM Nijmegen
KvK 34254464
Versie 12/04/18

Lees meer